Extra informatie

Privacy verklaring

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens.

Privacy verklaring

FVZ Vastgoed vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. In deze Privacy Policy leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons aan de toepasselijke weten regelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging gewaarborgd is.
 • Wij geven enkel persoonsgegevens door aan andere partijen als dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van deze Privacy Policy nog vragen hebben hierover dan kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: info@fvzvastgoed.nl.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door FVZ Vastgoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de genoemde doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens aan u vragen:

 • Voornaam.
 • Tussenvoegsel.
 • Achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Adresgegevens.
 • Kopie legitimatie.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie.
 • Het verzorgen van de administratie, bijvoorbeeld ten behoeve van het passeren van een woonruimte bij de notaris, een taxatie etc.
 • Het inschakelen van servicebedrijven die een reparatie moeten verrichten aan de woonruimte.
 • Indien nodig aan leveranciers van energie en water.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU – Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen – Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen onder de 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

FVZ Vastgoed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die werkzaam zijn bij FVZ Vastgoed en kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding voor is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • We maken gebruik van een papierversnipperaar in niveau 5.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hier van) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.

FVZ Vastgoed
Annevillelaan 230
4858 RB  Ulvenhout AC
info@fvzvastgoed.nl
06-27082665 / 076-5615955